מִתחַדשוֹת הַשִׂיחוֹת הַלא יְשִירוֹת בֵּין יִשׂרָאֵל לַפַלַסטִינִים

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

הַשָלִיחַ הָאַמֶרִיקָנִי ג’וֹרג’ מִיטשֶל בָּא לְסִיבוּב שִׂיחוֹת עִם נְתַניָהוּ וְעִם אַבּוּ־מַאזֶן

השׂיחוֹת הלא יְשירוֹת בּין ישׂראל לַפַלַסטינים מִתחַדשוֹת השבוּע, אַחֲרֵי הַפסָקָה של כּמה שָבוּעוֹת, וְאחרי שנִכשְלוּ (לא הִצלִיחוּ) הנִיסְיוֹנוֹת שעָשׂתָה ארה"ב לְחַדֵש את השׂיחוֹת היְשירוֹת. ישׂראל לא הִסכּימָה לְהַאֲריך את הַקפָּאַת הבְּנִייָה בַּשְטָחים, והפַלַסטינים לא הִסכּימוּ לְקַייֵם שׂיחוֹת – כּל זמן  שתִימָשֵך הבְּנִייָה.
השׂיחוֹת הִתחַדשוּ בְּיוֹזמה (איניציַאטיבָה) של ארה"ב, לפי תוֹכנית חֲדָשָה שהֶעֶלתָה שָׂרַת החוּץ של ארה"ב הילֵרי קלינטוֹן (רְאוּ ידיעה בּעמוּד 3). ג’וֹרג’ מיטשֶל, השָלִיחַ האַמֶריקָני המְיוּחָד לָאֵזוֹר, הִגִיעַ בְּיוֹם שני לְסיבוּב שׂיחוֹת בָּאֵזוֹר, והוּא מְקַייֵם פְּגישוֹת עם נְתַניָהוּ, עם אַבּוּ־מַאזֶן ועם אישים בַּשִלטוֹן בְּישׂראל וּבָרָשוּת הפַלַסטינית.
ארה"ב תְנַסֶה לְהָביא את הצְדָדים לְשׂיחוֹת על הבְּעָיוֹת המֶרכָּזיוֹת (בְּעָיוֹת הלִיבָּה), כְּמוֹ גְבוּלוֹת, פְּליטים וּבעָייַת ירוּשלים. חילוּקֵי הדֵעוֹת בּין הצְדָדים עֲמוּקים, וּבְשָלָב זה לא נִראֶה סיכּוּי לְהִתקַדמוּת בַּשׂיחוֹת.