מִצרַיִם מִתקָרֶבֶת לְשִלטוֹן אִיסלַאמִי

Новости на легком иврите21 декабря 2011 года

"הָאַחִים הַמוּסלְמִים" נִיצחוּ גַם בַּסִיבוּב הַשֵנִי שֶל הַבְּחִירוֹת

זה שָבוּעַ יָמִים נֶעֱרָכוֹת בְּכִיכַּר תַחרִיר בְּקַהִיר הַפגָנוֹת וְהִתפָּרעוּיוֹת. בְּסוֹף השבוּע נֶהֶרגוּ עֲשָׂרָה אֲנָשים בִּידֵי הצָבָא. לַכּיכָּר מַגיעים בְּכל יוֹם בְּעיקָר צְעירים, המַפגינים נֶגֶד הֶמשֵך השִלטוֹן הצְבָאִי. בּיוֹם שֵני נִפגְעוּ עֶשׂרוֹת חַייָלים וְאַנשֵי בִּיטָחוֹן בְּעימוּתים עִם הַמַפגִינִים. השִלטוֹן הצְבָאִי לא מִשתַלֵט על הַמַצָב. הבִּיקוֹרֶת על רֹאש המֶמשָלָה גוֹבֶרֶת.

בַּסיבוּב השֵני של הבּחירוֹת לַפַּרלָמֶנט ניצחוּ שוּב "האַחים המוּסלְמים" והמִפלָגָה האיסלַאמית הקִיצוֹנית "אַ־נוּר", הקְשוּרָה לַזֶרֶם הסַלַפִי בָּאִיסלַאם. שְתֵי המִפלָגוֹת קיבּלוּ יַחַד כְּ־75 אֲחוּזים מֵהַקוֹלוֹת. מִפלָגוֹת אֵלֶה יִזכּוּ בְּרוֹב מוּחלָט בַּפַּרלָמֶנט.

צָריך לְהִתקַייֵם עוֹד סיבוּב של הבּחירוֹת, אֲבָל הוּא כְּבָר לא יוּכַל לְשַנוֹת את המַצָב, וּמִצרַיִם צוֹעֶדֶת (מִתקַדֶמֶת) לִקרַאת שִלטוֹן איסלַאמי. הדָבָר תָלוּי בְּעיקָר בַּנָשִׂיא, שֶיִיבָּחֵר בְּעוֹד כַּעֲשָׂרָה חוֹדָשים. כַּיָדוּעַ, רוֹב סַמכוּיוֹת השִלטוֹן נִמצָאוֹת בִּידֵי הנָשׂיא.