10 января 2012 года
הַמֶמשָלָה אִישרָה חִינוּך חִינָם מִגִיל 3

הַמֶמשָלָה אִישרָה חִינוּך חִינָם מִגִיל 3; נְתַניָהוּ: זוֹ הַחלָטָה הִיסטוֹרִית

הממשלה אישרה בַּישיבה בּיוֹם ראשוֹן את חוֹק חינוּך חוֹבה חינם לילדים מגיל 3. ההחלטה התקבּלה אחרי מאבק וּויכּוּח חריף. 21 שׂרים הצבּיעוּ בּעד ההחלטה; 8 התנגדוּ להּ. רוֹב המתנגדים היוּ השׂרים של ישׂראל בּיתנוּ. שָׂרֵי ש"ס, שהִתנגדוּ בַּתחילה לְהַצָעַת החוֹק, הִצבּיעוּ לבסוֹף בּעדוֹ.

Подробнее >>

Новости на легком иврите
10 января 2012 года
02 января 2012 года
יִשׂרָאֵל וְהַפַלַסטִינִים לֹא תוֹלִים תִקווֹת בְּחִידוּש הַמַשָׂא וּמַתָן בֵּינֵיהֶם

נְצִיגִים שֶל יִשׂרָאֵל וְשֶל הַפַלַסטִינִים נִפגָשִים הַיוֹם בְּעַמַאן שֶבְּיַרדֵן

אחרי חוֹדשים רבּים של הפסקת השׂיחוֹת והקֶשֶר בּין ישׂראל לפלסטינים, מִתחַדֵש (מתחיל מֵחָדָש) היוֹם (יוֹם ג’) הקֶשֶר בּין שני הצְדָדים. בְּעַמַאן שבְּיַרדֵן נִפגָשים הנָציג הישׂראלי יִצחָק מוֹלכוֹ, שהוּא היוֹעֵץ של בּנימין נתניהוּ, וסאאֶבּ עָריקַאת, שהיה האַחֲרַאי לַמַשָׂא וּמַתָן עם ישׂראל. הפּגישה מִתקַייֶמֶת בַּיוֹזמָה (אִינִיציַאטיבָה) של המֶלֶך עַבּדַאללָה

Подробнее >>

Новости на легком иврите
02 января 2012 года
27 декабря 2011 года
אֲלָפִים מִתכּוֹנְנִים לְהַפגִין בְּבֵית שֶמֶש

מִלחֶמֶת שְלָטִים בֵּין הָעִירִייָה לִקְבוּצוֹת חֲרֵדִים

הָאֵירוּעִים האַחֲרוֹנים בְּבֵית שֶמֶש מַחֲריפים (מְשַנים לְרָעָה) את המַאֲבָק בּין הציבּוּר החילוֹני והדתי־לְאוּמי – לְבין הציבּוּר החֲרֵדי. מִתחילַת השבוּע יש עימוּתים בּין פַּקָחֵי עיריית בּית שמש לבין חֲרֵדים. הפַּקָחים מְסירים שְלָטים המוֹרים (שיש בָּהֶם הוֹרָאָה) על הַפרָדָה בּין גברים לְנָשים, והחרדים מַחֲזירים את השְלָטים. העירייה הֶחליטָה לְהַציב (לְהַעֲמיד) בָּעיר מְאוֹת מַצלְמוֹת אַבטָחָה, כּדי לְזַהוֹת אנשים העוֹברים על החוֹק.

Подробнее >>

Новости на легком иврите
27 декабря 2011 года
21 декабря 2011 года
מִצרַיִם מִתקָרֶבֶת לְשִלטוֹן אִיסלַאמִי

"הָאַחִים הַמוּסלְמִים" נִיצחוּ גַם בַּסִיבוּב הַשֵנִי שֶל הַבְּחִירוֹת

זה שָבוּעַ יָמִים נֶעֱרָכוֹת בְּכִיכַּר תַחרִיר בְּקַהִיר הַפגָנוֹת וְהִתפָּרעוּיוֹת. בְּסוֹף השבוּע נֶהֶרגוּ עֲשָׂרָה אֲנָשים בִּידֵי הצָבָא. לַכּיכָּר מַגיעים בְּכל יוֹם בְּעיקָר צְעירים, המַפגינים נֶגֶד הֶמשֵך השִלטוֹן הצְבָאִי. בּיוֹם שֵני נִפגְעוּ עֶשׂרוֹת חַייָלים וְאַנשֵי בִּיטָחוֹן בְּעימוּתים עִם הַמַפגִינִים. השִלטוֹן הצְבָאִי לא מִשתַלֵט על הַמַצָב. הבִּיקוֹרֶת על רֹאש המֶמשָלָה גוֹבֶרֶת.

Подробнее >>

Новости на легком иврите
21 декабря 2011 года
13 декабря 2011 года
סוּריָה קְרוֹבָה לְמִלחֶמֶת אֶזרָחִים

קְרָבוֹת בֵּין מְאוֹת חַייָלִים עֲרִיקִים לְבֵין כּוֹחוֹת הַצָבָא

המַצָב בְּסוּריָה הוֹלֵך וּמַחמִיר (נַעֲשֶׂה קָשֶה יוֹתֵר). בִּדְרוֹם המְדִינָה מִתנַהֲלִים קְרָבוֹת בֵּין מְאוֹת חַייָלִים עֲרִיקִים (חַייָלים שבָּרחוּ מֵהַצָבָא) לְבֵין כּוֹחוֹת הצָבָא הנֶאֱמָנִים עֲדַיִין לַנָשׂיא אַסַד. בְּכַמָה עָרים מִתנַהֲלים קְרָבוֹת רְחוֹב, וְסוּריָה נִראֵית קְרוֹבָה לְמִלחֶמֶת אֶזרָחִים.

Подробнее >>

Новости на легком иврите
13 декабря 2011 года