אֵין כַּנִראֶה סִיכּוּי לְהַפסָקַת אֵש בְּקָרוֹב

לֹא בָּרוּר אִם הַחַמַאס רוֹצֶה בְּהַפסָקַת אֵש; נִמשַך יְרִי הָרַקֶטוֹת

יִשְּׂרָאֵל מַעֲרִיכִים (חוֹשבִים) שֶלֹא תִהיֶה הַפסָקַת אֵש בַּיָמִים הַקְרוֹבִים. הפַלַסטִינִים יַמשִיכוּ לִירוֹת רַקֶטוֹת, פִּצְצוֹת מַרגֵמָה וְטִילִים, וְחֵיל הָאֲווִיר יַמשִיך לִתקוֹף מַטָרוֹת של מְחַבּלִים בִּרְצוּעַת עַזָה, וְאוּלַי לְהַרחִיב את הַתְקִיפוֹת.

ישׂראל רוֹאָה בַּחַמַאס – וְלֹא בְּאִרגוּנֵי הַטֶרוֹר הַקְטַנִים – את הָאַחֲרַאי לַהַתקָפוֹת עַל ישׂראל, וְהַפְּעוּלוֹת של צַהַ"ל בָּרְצוּעָה בָּאוֹת לִפגוֹעַ בַּחַמַאס. כַּאֲשֶר הִתחִילָה הַהַתקָפָה, הָייתָה הַדֵעָה בְּישׂראל כּי החַמַאס מְעוּנייָן לְהַמשִיך את הָרְגִיעָה (הַשֶקֶט). כַּמָה מֵרָאשֵי החַמַאס יָצאוּ לְמִצרַיִם, לָדוּן בְּהַפסָקַת אֵש. אֲבָל מִצַד שֵנִי, דוֹברִים של החמאס הִמשִיכוּ לְהַאֲשִים את ישׂראל בָּאַחֲרָיוּת לַהִתפַּתחוּיוֹת הָאַחֲרוֹנוֹת, וְהִמשִיכוּ לְדַבֵּר עַל נְקָמָה בָּ"אוֹיֵב הַצִיוֹנִי".

בְּיִשׂרָאֵל מַעֲרִיכִים שֶיַעַברוּ לְפָחוֹת כַּמָה יָמִים עַד שֶתִהיֶה הַפסָקַת אֵש, אִם תִהיֶה. בֵּינתַיִים, פִּיקוּד הָעוֹרֶף מַמשִיך לְהַעֲבִיר הוֹרָאוֹת לַתוֹשָבִים, בְּמַטָרָה לְהַגבִּיר (לְחַזֵק) את סִידוּרֵי הַבְּטִיחוּת.

שוֹטֵר וְיַלדָה תוֹפסִים מַחֲסֶה בִּשְעַת אַזעָקָה בִּבְאֵר שֶבַע

הצילוּם: חיים הורנשטיין