Evreu, sionist, politician și gentleman: 32 de ani de la moartea lui Menachem Begin – Еврей, сионист, политик и джентльмен: к 32-летию со дня смерти Менахема Бегина

Новости центра07 марта 2024 года

RO: Exact 32 de ani, pe 9 martie 1992, Menachem Begin, al șaselea prim-ministru al Israelului, a încetat din viață. Begin s-a născut în 1913 în familia lui Dov-Zeev Begin, secretarul comunității evreiești din Brest-Litovsk, unul dintre primii care s-a alăturat mișcării sioniste în oraș. A absolvit școala religioasă evreiască din Brest-Litovsk, apoi gimnaziul de stat și Facultatea de Drept a Universității din Varșovia. La vârsta de 16 ani, s-a alăturat curentului revizionist al sionismului și a intrat în organizația de tineret «Betar». A devenit rapid liderul filialei din Brest și unul dintre cei 9 lideri de rang înalt ai organizației.

Statuia lui Menachem Begin din Brest. Foto: D. Shechter.

În martie 1939, Jabotinsky l-a numit pe Begin lider al «Betar» în Polonia. «Acest băiat va ajunge departe», a spus despre el Jabotinsky.

Devenind lider al «Betar», Begin a început imediat să formeze celule ale organizației paramilitare «Irgun» și a încercat să organizeze plecarea în masă a evreilor polonezi în Palestina.

Odată cu invazia Germaniei în Polonia, Begin a propus guvernului polonez să formeze o unitate militară din membrii «Betar», dar a primit un refuz. Odată cu apropierea germanilor de Varșovia, Begin a fugit la Vilnius. În 1941, întreaga sa familie a fost ucisă de germani. Pe 20 septembrie 1940, la Vilnius, Begin a fost arestat de NKVD, condamnat la opt ani de închisoare și transportat într-un lagăr din RSS Komi. Experiența sa legată de arestare, interagatorii și detenția în lagărul din Rusia a fost descrisă în cartea sa «În nopțile albe: povestea unui prizonier în Rusia».

În 1941, Begin a fost eliberat din lagăr ca cetățean polonez și s-a înrolat în armata lui Anders, ajungând în Palestina în mai 1942. În anul 1943 el a părăsit armata lui Anders și s-a dedicat complet luptei pentru crearea unui stat evreiesc.

În decembrie 1943, Begin a devenit liderul organizației clandestine «Irgun» și a declarat război împotriva mandatului britanic, lansând atacurile împotriva trupelor britanice, autorităților și instituțiilor. În anii 1944 și 1948, de două ori au apărut situații în care «Irgun» a fost pe punctul de a intra în confruntări armate cu Haganah (organizație militară clandestină subordonată socialiștilor); de două ori, numai interdicția directă a lui Begin privind acțiunile împotriva evreilor a salvat Ișuv-ul evreiesc de la război civil.

După înființarea statului, «Irgun» s-a dizolvat și a fost absorbit de către IDF. Begin a înființat partidul «Herut» («Libertatea») și a devenit liderul opoziției în Knesset. «Herut» a continuat tradițiile revizionismului, combinând angajamentul față de Eretz-Israel cu un program economic liberal, devenind astfel o opoziție față de conducerea socialistă a țării.

În ajunul Războiului de Șase Zile, când situația cerea consolidarea tuturor forțelor naționale, Begin a intrat pentru prima dată în guvern (ca ministru fără portofoliu) și a rămas în funcție până în 1970. În 1973, el a creat și a condus blocul de dreapta Likud, iar după victoria sa în alegerile din 1977, a format primul guvern de dreapta din istoria Israelului.

Ca șef al guvernului, el a implementat un program de liberalizare economică și a promovat activ programul de reducere a decalajului social dintre așchenazi și sefarzi. A pledat pentru menținerea prezenței Israelului în Iudeea și Samaria, dar în același timp a susținut o soluție pașnică cu Egiptul prin returnarea Peninsula Sinai. A fost inițiatorul negocierilor cu președintele egiptean Anwar Sadat, care au adus la semnarea tratatului de pace israeliano-egiptean. Pentru aceasta, împreună cu Sadat și președintele american Jimmy Carter, Begin a primit Premiul Nobel pentru Pace.

М. Begin, J. Каrter și Anvar Sadat în Cămp-David, 1978 г. Arhivele Guvernului SUA

În iunie 1981, la ordinele lui Begin, aviația israeliană a distrus reactorul nuclear irakian, privând-ul pe Saddam Hussein de posibilitatea de a construi o bombă atomică.

În 1982, considerând că pacea cu Egiptul a permis Israelului să acționeze în mod decisiv împortiva OOP (Organizația pentru Eliberarea Palestinei), Begin a început operațiunea «Pacea din Galileea». Cu toate acestea, pierderile mari din Liban, diviziunile din societate cu privire la războiul libanez și moartea soției l-au adus la o criză nervoasă, rezultând în demisia sa la 15 septembrie 1983. Begin și-a petrecut ultimii ani ai vieții retrăgându-se de la orice activitate publică. A fost înmormântat pe Muntele Măslinilor din Ierusalim lângă membrii executați ai organizației Etzel. La înmormântare, conform dorinței sale de a nu avea un caracter oficial, au participat sute de mii de oameni.

Begin a fost un orator și polemist excelent, cunoștea nouă limbi. În ceea ce privește vestimentația, se remarca prin eleganță deosebită, purtând costum și cravată chiar și în cea mai mare căldură. Era modest și comunica cu ușurință cu oamenii simpli. A scris numeroase articole și trei cărți. În «Nopțile albe», finalizată înainte de moartea lui Stalin, Begin a prevăzut că intensificarea tendințelor centrifuge ale minorităților naționale din URSS va duce în cele din urmă la transformări semnificative.

În 2013, la Brest, a fost instalat un bust al lui Menachem Begin, în apropierea școlii unde a învățat. În același an, pe malul râului Peciora, unde, în timpul Gulagului, barjele cu deținuți se apropiau, a fost amplasată o placă comemorativă menționându-l pe Menachem Begin ca unul dintre «constructorii sub constrângere ai podului Peciora».

РУ: Ровно 32 года назад, 9 марта 1992 года скончался Менахем Бегин, шестой премьер-министр Израиля. Бегин родился в 1913 году в семье секретаря Брест-литовской еврейской общины Дов-Зеэва Бегина, одним из первых в городе примкнувшего к сионистскому движению. Окончил в Брест-Литовске еврейскую религиозную школу, затем государственную гимназию и юридический факультет Варшавского университета. В 16 лет примкнул к ревизионистскому течению сионизма и вступил в молодежную организацию «Бейтар». Быстро стал руководителем брестского отделения и одним из девяти высших руководителей организации.

В марте 1939 года Жаботинский назначил Бегина главой «Бейтар» в Польше. «Этот парень далеко пойдет» – сказал о нем Жаботинский.

Возглавив «Бейтар», Бегин сразу начал формировать ячейки боевой организации «Эцель» и пытался организовать массовый выезд польских евреев в Палестину. С нападением Германии на Польшу Бегин предложил польскому правительству сформировать боевую часть из бейтаровцев, но получил отказ. При приближении немцев к Варшаве Бегин бежал в Вильнюс. В 1941 году вся его семья была убита немцами. 20 сентября 1940 года в Вильнюсе Бегин был арестован НКВД, приговорен к восьми годам заключения и этапирован в лагерь в Коми АССР. Бегин описал арест, допросы и нахождение в лагере в книге «В белые ночи: история узника в России». В 1941 году Бегин был освобожден из лагеря как польский подданный и вступил в армию Андерса, в составе которой в мае 1942 года прибыл в Палестину. В 1943 году вышел из армии Андерса и полностью посвятил себя борьбе за создание еврейского государства.

В декабре 1943 года Бегин стал руководителем подпольной организации «Эцель» и провозгласил восстание против английского мандата, начав нападения на английские войска, власти и учреждения. В 1944 и 1948 годах дважды возникали ситуации, когда «Эцель» был на грани вооруженных столкновений с Хаганой (подпольная вооруженная организация, подчинявшаяся социалистам); оба раза только прямой запрет Бегина на акции против евреев спас еврейский ишув от междоусобной войны.

После создания государства, «Эцель» самораспустился и влился в ЦАХАЛ. Бегин создал партию «Херут» («Свобода») и возглавил оппозицию в Кнессете. «Херут» продолжала традиции ревизионизма, сочетая приверженность идее Эрец-Исраэль с праволиберальной экономической программой, тем самым являясь оппозицией социалистическому руководству страны.

Накануне Шестидневной войны, когда ситуация требовала консолидации всех национальных сил, Бегин впервые вошел в правительство (как министр без портфеля), и оставался на посту до 1970 года. В 1973 году он создал и возглавил правый блок Ликуд и после его победы на выборах в 1977 года сформировал первое в истории Израиля правое правительство.

Как глава правительства он провел программу либерализации экономики; активно реализовывал программу сокращения социального разрыва между ашкеназами и сефардами. Выступал за сохранение присутствия Израиля в Иудее и Самарии, но в то же время за мирное урегулирование с Египтом путем возвращения ему Синайского полуострова. Стал инициатором переговоров с президентом Египта Анваром Садатом, завершившихся подписанием израильско-египетского мирного договора. За это Бегин, наряду с Садатом и президентом США Картером, получил Нобелевскую премию мира.

В июне 1981 года по приказу Бегина израильская авиация уничтожила иракский атомный реактор, лишив таким образом Саддама Хусейна возможности создать атомную бомбу.

В 1982 году, считая, что мир с Египтом развязал Израилю руки для полного уничтожения ООП, Бегин начал операцию «Мир Галилее». Однако большие потери в Ливане, раскол в обществе по отношению к ливанской войне и смерть жены привели к нервному срыву, результатом которого явилась его отставка 15 сентября 1983 года. Последние свои годы Бегин прожил, отойдя от всякой публичной деятельности. Похоронен на Масличной горе в Иерусалиме рядом с казненными англичанами членами «Эцель». На похороны, в соответствии с его завещанием не носившие официального характера, пришли сотни тысяч человек.

Бегин был прекрасным оратором и полемистом, владел девятью языками. В одежде отличался особой элегантностью, даже в самую сильную жару ходил в костюме и при галстуке. Был скромен, охотно общался с простыми людьми. Написал множество статей и три книги. В «В Белые ночи», законченной за месяц до смерти Сталина, Бегин предвидел, что нарастание центробежных устремлений национальных меньшинств в СССР со временем приведут к его серьезному преобразованию.

В 2013 году в Бресте был установлен бюст Менахема Бегина, неподалеку от школы, где он учился. В том же году, на берегу реки Печора, где во времена ГУЛАГа приставали баржи с заключенными, была установлена плита с упоминанием Менахема Бегина, как одного из «подневольных строителей Печорского моста».