Din istoria Israelului. Organizația NILI – Из истории Израиля. Организация НИЛИ

Новости центра07 февраля 2024 года

RO: NILI organizația clandestină evreiască care avea ca scop să spioneze în favoarea britanicilor în timpul Primului Război Mondial. Fondată în data de 6 februarie 1915, a fost distrusă de turci la sfârșitul anului 1917. Șeful Serviciului de Informații Militare Britanice, generalul George MacDonough, a declarat în 1919 că cucerirea cu succes a Palestinei de către trupele britanice, care se afla sub dominația Imperiului Otoman, s-a datorat faptului că comandantul lor, generalul Allenby cunoștea în detaliu toate pregătirile și mișcările inamicului datorită informațiilor de spionaj. Toate hărțile inamicului erau deschise pentru el». O parte semnificativă a informațiilor de spionaj a fost obținută de Allenby de la NILI.

Avshalom Feinberg și Sara Aaronson, 1916

Avshalom Feinberg și Sara Aaronson, 1916

Numele organizației este un acronim pentru » Netsah Israel Lo Yeshaker » – «Eternitatea Israelului (Cel Preaînalt) nu va înșela «. NILI a fost fondată de frații Aaron și Alexander Aaronsohn, și surorile lor Rivka și Sara, care a fost una dintre liderii neoficiali ai organizației, împreună cu prietenul familiei, Avshalom Feinberg. În noiembrie 1915, NILI, având în conducere și pe Yosef Lishansky, a început să colecteze informații destinate armatei britanice.

Din februarie 1917, prin intermediul agenților de legătură care debarcau de pe navele englezești la Atlit, timp de 8 luni, NILI a transmis informații importante pentru planificarea ofensivei britanice cu privire la numărul și mișcarea trupelor turcești, ritmul mobilizării, amplasamentul aerodromurilor, stațiilor de radio, depozitelor militare și bazelor de submarine germane, planurile militare, hărțile frontului și multe altele.

NILI nu s-a limitat doar la activitățile de spionaj. În aprilie 1917, autoritățile turcești au deportat evreii din Jaffa și Tel Aviv.

NILI a interpretat această acțiune drept începutul unui genocid similar cu cel pe care turcii l-au comis împotriva armenilor și a transmis imediat informații despre acest lucru mass-mediei internaționale. Ca urmare a protestelor care au urmat în mai multe țări (inclusiv în Germania, aliată a Turciei), guvernul Imperiului Otoman a redus semnificativ represiunile împotriva populației evreiești din Eretz Israel.

NILI a jucat, de asemenea, un rol important în organizarea ajutorului pentru victimele foametei care a lovit comunitatea evreiască în timpul Primului Război Mondial. NILI nu numai că informa regulat comunitățile evreiești din SUA și din Europa despre acest lucru, dar și a participat activ la transportul ilegal de bani strânși în străinătate în țară.

La 1 octombrie 1917, serviciul de contraspionaj turc a efectuat arestări în masă în Zichron Yaakov a persoanelor suspectate de implicare în NILI. Curând, Sara Aaronsohn a murit din cauza torturilor în închisoarea ei, Lishansky și Belkind au fost executați la Damasc, iar 12 persoane au fost condamnate la închisoare.

Teama liderilor comunității evreiești față de represaliile turcești a fost atât de mare încât atitudinea negativă față de NILI a persistat și după Primul Război Mondial. Doar după câțiva ani, membrii organizației au început să fie considerați eroi naționali. Astăzi, în Zichron Yaakov, în casa familiei Aaronson, este Muzeul NILI, iar în multe orașe din țară există străzi cu acest nume. În 1953, în apropierea Zichron Yaakov, imigranții din Irak, Turcia și Tunisia au înființat un moșav numit NILI, numit în onoarea organizației, iar în anul 1981 a fost înființată colonia Nili în Samaria de Vest.

După atacul criminal din 7 octombrie, serviciile secrete israeliene au creat Centrul de Operațiuni Speciale pentru eliminarea combatanților Hamas implicați în atacurile asupra kibbuțurilor și comiterea atrocităților acolo, comparabile doar cu grozăviile Catastrofei. Centrul a fost numit NILI.

РУ: НИЛИ – еврейская подпольная организация, поставлявшая разведывательную информацию англичанам в ходе Первой мировой войны. Создана 6 февраля 1915 года, разгромлена турками в конце 1917 года. Начальник Британской военной разведки генерал Джордж МакДоноу в 1919 году заявил, что успешное завоевание английскими войсками Палестины, находившейся в составе Османской империи, произошло потому, что командующий ими генерал Алленби «благодаря разведке в точности знал обо всех приготовлениях и движениях противника. Все карты врага были для него открыты». Значительную часть разведывательной информации Алленби получил от НИЛИ.

Аарон Ааронсон

Аарон Ааронсон

Название организации является акронимом от Нецах Исраэль ло йешакер – «Вечность Израиля (Всевышний) не обманет». Основали НИЛИ жители еврейского городка Зихрон-Яаков братья Аарон и Александр Ааронсон, их сестры Ривка и Сара, являвшаяся одним из неформальных лидеров организации, при участии друга семьи Авшалома Файнберга.

В ноябре 1915 года НИЛИ, в руководящее ядро которой вошел также Йосеф Лишанский, приступила к сбору предназначенной для британской армии информации. С февраля 1917 года через связных, высаживавшихся с английского судна у Атлита, в течение 8 месяцев НИЛИ передавала английской разведке собранные ее членами (некоторые из них были офицерами турецкой армии и чиновниками турецкой администрации) важнейшую для планирования британского наступления информацию о численности и передвижении турецких войск, темпах мобилизации, расположении аэродромов, радиостанций, военных складов и баз немецких подводных лодок, военные планы, фронтовые карты и многое другое.
НИЛИ не ограничивалась разведывательной деятельностью. В апреле 1917 года турецкие власти депортировали евреев Яффы и Тель-Авива.

НИЛИ расценила эту акцию как начало геноцида, подобного тому, что турки устроили армянам, и немедленно передала сведения о ней в мировые СМИ. В результате последовавших за этим демонстраций протеста в ряде стран (в том числе в Германии, союзнице Турции) правительство Османской империи заметно ослабило репрессии против еврейского населения Эрец-Исраэль.

Важной была роль НИЛИ и в организации помощи жертвам голода, постигшего еврейский ишув в годы Первой Мировой войны. НИЛИ не только регулярно информировала о нем еврейские общины США и стран Европы, но и приняла решающее участие в нелегальной доставке в страну собранных за границей денег.

1 октября 1917 года в Зихрон-Яакове турецкая контрразведка провела массовые аресты подозреваемых в причастности к НИЛИ. Вскоре Сара Ааронсон погибла от пыток в ее застенках, в Дамаске были казнены Лишанский и Белкинд, а 12 человек приговорены к тюремному заключению.

Страх руководителей еврейского ишува перед турецким возмездием был столь велик, что отрицательное отношение к НИЛИ сохранялось и после Первой Мировой войны. Лишь спустя несколько лет члены организации стали считаться национальными героями. Сегодня в Зихрон-Яакове в доме семьи Ааронсон действует музей НИЛИ, во многих городах страны есть улицы с этим названием. В 1953 году неподалеку от Зихрон-Яакова репатриантами из Ирака, Турции и Туниса был основан мошав НИЛИ, названный в честь организации, а в 1981 году в Западной Самарии было основано поселение НИЛИ.

После злодейского нападения 7 октября израильские спецслужбы создали Центр спецопераций по ликвидации боевиков ХАМАСа, причастных к атакам на кибуцы и осуществления там злодейств, сравнимых только с ужасами Катастрофы. Центр получил название НИЛИ.