Ziua de naștere a primului oraș evreiesc modern – День рождения первого еврейского города современности

Новости центра11 апреля 2024 года

RO: La data de 11 aprilie 1909, 66 de familii evreiești s-au adunat pe o dună de nisip în apropiere de Iaffo și au organizat o loterie pentru a câștiga 60 de loturi de construcție folosind cochilii găsite pe dună. Această zi este considerată ziua fondării orașului Tel Aviv. Numele Tel Aviv (Colina Primăverii) reflectă numele orașului evreiesc din Babilon, menționat în Biblie (Tanakh).

Tel Aviv-Iaffo, cunoscut în limbajul de zi cu zi ca Tel Aviv, este un oraș situat pe Câmpia Litorală, fiind al doilea ca mărime în Israel după Ierusalim (cu 444 de mii de locuitori în martie 2024). Ca un singur oraș, există din 1949, când Tel Aviv și Iaffo au fost unite. Dimensiunile sale sunt: de-a lungul mării – 13,5 km, de la mare până la periferiile estice – între 3 și 6 km. Tel Aviv se învecinează cu mai multe orașe și practic se contopește cu ele, iar populația totală a acestui megalopolis depășește semnificativ un milion de oameni. Dintre locuitorii propriu-zis ai Tel Aviv-Iaffa, doar 15 mii de persoane nu sunt evrei (în principal arabi din Iaffa), astfel că populația sa evreiască este mai numeroasă decât în orice alt oraș din țară.

La momentul înființării Tel Avivului, în Iaffo trăiau 40 de mii de oameni, dintre care șase mii erau evrei. Orașul nu a apărut într-un loc gol – evreii din Iaffo au fondat cartierele evreiești Neve Tzedek (1887) și Neve Shalom (1890). În 1906, a fost înființată societatea Ahuzat Bayit, care avea ca scop înființarea unui «centru urban evreiesc». Până în 1914, suprafața Tel Avivului depășea 100 de hectare, iar populația era de două mii de locuitori.

Tel Aviv, ceremonia de inaugurare a primei străzi Allenby, 1910.

Primul Război Mondial a întrerupt creșterea orașului. Cetățenii străini au fost expulzați din țară, iar locuitorii rămași au fost persecutați de autoritățile turcești. Cu toate acestea, odată ce trupele britanice au ocupat Tel Aviv-Iaffo în noiembrie 1917, expulzații au început să se întoarcă.

În anul 1922, orașului i-au fost alipite șase cartiere din Iaffo, inclusiv Neve Tzedek și Neve Shalom, iar populația Tel Avivului a ajuns la 15 mii de locuitori. În anul 1921, a fost ales primul primar al orașului. Acesta a fost Meir Dizengoff, originar din Odesa, care a rămas în funcție cu mici întreruperi până la sfârșitul vieții sale.

În anul 1924 a început a patra aliyah, ceea ce a dus la dezvoltarea unei industrii mici în Tel Aviv și, în consecință, la creșterea populației, care a atins 34 de mii de oameni într-un an. Au apărut teatrele «Habima», «Kumkum» și opera. Un nou impuls dezvoltării orașului a fost adus de a cincea aliyah, care a crescut semnificativ populația, industria și viața culturală. Astfel, în anul 1932, la Tel Aviv a avut loc prima Maccabiadă, la care au participat sute de sportivi evrei din zeci de țări din lume.

În anul 1936, din cauza atacurilor arabilor împotriva refugiaților evrei și blocării livrărilor de marfă în portul din Iaffo, a fost construit un mic port în partea de nord a orașului, ca alternativă la cel din Iaffo. În oraș a fost înființată o orchestră filarmonică, iar prima piatră a fost pusă pentru construcția clădirii permanente a teatrului «Habima». În arhitectura Tel Avivului din anii 1930, a predominat varianta locală a curentului modernist în arhitectura europeană, iar unele clădiri au fost construite în stilul «Bauhaus». În anul 1939, populația orașului a ajuns la 160 de mii de locuitori, adică 35,9% din întreaga populație evreiască din Țara Israelului.

Tel Aviv este primul oraș evreiesc din Țara Israelului în epoca modernă, adică un oraș fondat de evrei și populat aproape exclusiv de evrei de la momentul înființării sale. Din sfârșitul anilor 1920, a devenit centrul socio-politic, economic și cultural al yishuv-ului evreiesc. Aici se aflau instituțiile centrale ale Histadrutului (Federația Generală a Muncitorilor din Țara Israelului), partidelor politice, mișcărilor de tineret, conducerile principalelor companii și firme, redacțiile ziarelor, editurile și teatrele. În oraș locuiau majoritatea scriitorilor, artiștilor și actorilor țării. Activitățile municipalității, poliției și instituțiilor publice și culturale se desfășura în limba ebraică, fapt ce a făcut din Tel Aviv un simbol al renașterii vieții naționale a poporului evreu pe pământul său istoric.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Tel Aviv a fost supus de două ori bombardamentelor. Atacurile aviației italiene (pe 9 septembrie 1940) și ale guvernului colaboraționist Vichy (pe 11 iunie 1941) au cauzat distrugeri și au dus la moartea a 137 de persoane. Războiul a încetinit ritmul de construcție în oraș, dar nu și dezvoltarea industrială. Dimpotrivă, aceasta a evoluat într-un ritm rapid, deoarece multe întreprinderi au devenit furnizori pentru armatele țărilor din coaliția antihitleristă.

La începutul Războiului pentru Independența, în Tel Aviv locuiau deja 210 mii de oameni. În primele luni ale războiului, arabii din Iaffo au bombardat Tel Avivul. Situația s-a schimbat după ocuparea Iaffo de către forțele evreiești și capitularea acesteia, semnată în cartierul general al Haganah la Tel Aviv pe 13 mai 1948. A doua zi, la Tel Aviv, a fost proclamată Declarația de Independență a Israelului. Primul guvern al Israelului a funcționat în oraș până la 13 decembrie 1949, iar Knessetul primului mandat a avut ședințele aici.

Panorama Tel Avivului din direcția Iaffei, 2011.

Și astăzi, Tel Aviv rămâne centrul economic, financiar, cultural și socio-politic al Israelului. Aici se află una dintre cele mai mari universități, majoritatea teatrelor din țară, inclusiv «Habima», «Kameri», «Gesher», Opera, numeroase muzee și săli de sport. Viața culturală a orașului nu se oprește nici pentru o clipă, motiv pentru care a fost numit «orașul care nu doarme niciodată».

РУ: 11 апреля 1909 года 66 еврейских семей собрались на песчаной дюне неподалеку от Яффо и разыграли в лотерею 60 строительных участков при помощи ракушек, подобранных на дюне. Этот день считается днем основания Тель-Авива. Имя Тель-Авив (Холм Весны) перекликается с названием еврейского города в Вавилонии, упомянутого в Библии (Танахе).

Тель-Авив-Яффо, в обиходной речи – Тель-Авив, город на Прибрежной равнине, после Иерусалима второй в Израиле по численности населения (444 тысячи человек в марте 2024). Как единый город существует с 1949 года, когда были объединены Тель-Авив и Яффо. Размеры: вдоль моря – 13,5 км, от моря до восточных окраин – от 3 до 6 км. Тель-Авив граничит с рядом городов, фактически сливаясь с ними, общая численность населения этого мегалополиса значительно превышает миллион человек. Среди населения собственно Тель-Авива-Яффо лишь 15 тыс. человек – неевреи (в основном арабы в Яффо), таким образом его еврейское население многочисленнее, чем в любом другом городе страны.

В Яффо во время основания Тель-Авива проживало 40 тысяч человек, из них шесть тысяч евреев. Город возник не на пустом месте – евреи Яффо основали еврейские кварталы Неве-Цедек (1887) и Неве-Шалом (1890). А в 1906 году было создано общество Ахузат-Баит, ставившее целью основание «еврейского центра городского типа». К 1914 году площадь Тель-Авива превысила 100 гектар, а население – две тысячи человек.

Первая мировая война прервала рост города. Иностранные подданные были высланы из страны, а оставшиеся жители подвергались преследованиям турецких властей. Но когда в ноябре 1917 английские войска заняли Тель-Авив-Яффо изгнанные начали возвращаться. В 1922 году к городу присоединили шесть кварталов Яффо, в том числе Неве-Цедек и Неве-Шалом, и население Тель-Авива достигло 15 тысяч человек. В 1921 году был избран первый мэр города. Им стал выходец из Одессы Меир Дизенгоф, с небольшим перерывом остававшийся на этом посту до конца жизни. В 1924 году началась четвертая алия, что привело к развитию мелкой промышленности в Тель-Авиве и, соответственно, росту населения, через год достигшего 34 тысячи человек. Появились театры «Габима», «Кумкум», опера. Новый толчок развитию города дала пятая алия, существенно увеличившая его население, промышленность и культурную жизнь. Так, в 1932 году в Тель-Авиве состоялась первая всемирная Маккабиада в которой приняли участие сотни еврейских спортсменов из десятков стран мира.

В 1936 из-за нападений арабов на еврейских репатриантов и блокирование ими грузовых поставок в Яффском порту, на севере города был построен небольшой порт, ставший альтернативой яффскому. В городе был основан филармонический оркестр, заложен первый камень постоянного здания театра «Габима». В архитектуре Тель-Авива в 1930-е годы преобладал местный вариант модернистского направления в европейской архитектуре, ряд зданий построен в стиле «Баухауз». В 1939 году население города достигло 160 тыс. человек, или 35,9% всего еврейского населения Эрец-Исраэль.

Тель-Авив – первый еврейский город в Эрец-Исраэль в новое время, то есть город, основанный евреями и с момента своего основания населенный почти исключительно евреями. С конца 1920-х годов стал общественно-политическим, экономическим и культурным центром еврейского ишува. В нем находились центральные учреждения Гистадрута (Всеобщей федерации рабочих Земли Израиля), политических партий, молодежных движений, правления основных фирм и компаний, редакции газет, издательства, театры. В городе жили большинство писателей, художников и артистов страны. Деятельность муниципалитета, полиции, общественных и культурных учреждений осуществлялась на иврите, что сделало Тель-Авив символом возрождения национальной жизни еврейского народа на его исторической родине.

Во время Второй мировой войны Тель-Авив дважды подвергался бомбардировкам. Налеты итальянских ВВС (9 сентября 1940 года) и коллаборационистского правительства Виши (11 июня 1941 года) привели к разрушениям и гибели 137 человек. Война приостановила рост строительства в городе, но не его промышленности. Наоборот, та развивалась стремительными темпами, поскольку многие предприятия стали поставщиками армий стран антигитлеровской коалиции.

К началу войны за Независимость в Тель-Авиве проживали уже 210 тысяч человек. В первые месяцы войны яффские арабы обстреливали Тель-Авив. Положение изменилось после взятия Яффо еврейскими силами и ее капитуляции, подписанной в Тель-Авиве в штабе Хаганы 13 мая 1948 года. На следующий день в Тель-Авиве была провозглашена Декларация Независимости Израиля. В городе до 13 декабря 1949 года работало первое правительство Израиля и заседал Кнессет первого созыва.

И сегодня Тель-Авив – экономический, финансовый, культурный и общественно-политический центр Израиля. Здесь находится один из крупнейших университетов, большинство театров страны, в том числе «Габима», «Камерный», «Гешер», Опера, многочисленные музеи и спортивные залы. Культурная жизнь в городе не утихает ни на минуту, поэтому он получил название – «город без перерыва, который никогда не спит».