Sărbătoarea Shavuot – Праздник Шавуот

Новости центра11 июня 2024 года

RO: Sărbătoarea Shavuot este una dintre cele trei sărbători de pelerinaj din iudaism. Semnificația sa religioasă este dăruirea Torei evreilor de pe Muntele Sinai după exodul din Egipt. Shavuot, sărbătorit pe 6 Sivan, anul acesta a căzut în acest an pe 12 iunie. Sărbătoarea durează 2 zile, este a doua dintre cele trei sărbători în care bărbaților li s-a cerut să facă un pelerinaj la Ierusalim. Shavuot marchează atât un anumit eveniment istoric, cât și următorul ciclu agricol, deoarece coincide cu începutul recoltării grâului. În timpul existenței Templului, din noua recoltă de grâu se coceau două pâini, care erau aduse în Templu ca sacrificiu. Un alt sacrificiu adus în această zi era primul rod al noii recolte a Celui Preaînalt. Prin urmare, în Ebraică, sărbătoarea este numită și «Hag ha-bikkurim» – sărbătoarea primelor roade.

La Shavuot, sinagogile sunt decorate cu frunze verzi. Conform tradiției, este obișnuit să citiți cartea «Tikkun leil Shavuot» în noaptea sărbătorii, care conține fragmente din cartea Tanah, Talmud și cabalistică «Zoar». Masa festivă de la Shavuot include în mod necesar alimente lactate. Această tradiție provine de la darul Torei, când, evreii, după ce au primit poruncile referitoare la kashrut evreii nu au reușit să-și » kasherizeze » vasele și au fost nevoiți să mănânce doar alimente lactate.

Este obișnuit să citești cartea lui Rut în Shavuot. Aceasta conține formula faimoasă pentru adoptarea iudaismului, pronunțată de Rut din Moavit – «oriunde vei merge, acolo voi merge și eu; unde vei dormi, acolo voi dormi; poporul tău va fi poporul meu, iar Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu; unde vei fi înmormântată, acolo voi fi și eu înmormântată».

Primii sioniști au subliniat că aceasta a fost sărbătoarea primei recolte, roadele noii recolte aduse de evrei la templul. În Shavuot haluсim (primii coloniști evrei) au organizat demonstrații festive care au avut loc în toate așezările evreilor Yishuv. Copiii – rodul noii generații de evrei care s-au întors în patria lor – au purtat roadele unei noi recolte de legume și fructe cultivate de această generație pe pământul strămoșilor lor. Nu a fost ușor să naști și să crești copii în vilaietul turcesc, unde nu exista igienă de bază și îngrijire medicală. Și cu atât mai mult – să crească o cultură. Zeci de invadatori care dețineau pământul lui Israel după expulzarea evreilor, adevărații săi proprietari, nu au acordat atenție menținerii solului într-o stare potrivită pentru cultivarea recoltelor. La sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu începerea colonizării Terrei Israelului de către membrii mișcării sioniste, aceasta era o combinație de deșert, soluri sărate și mlaștini. Primii sioniști au depus eforturi enorme pe parcursul a zeci de ani pentru a drena mlaștinile și a transforma deșertul într-un oasis înfloritor, așa cum este Israelul astăzi.

РУ: Шавуот— один из трёх паломнических праздников в иудаизме. Его религиозный смысл — дарование евреям Торы на горе Синай после Исхода из Египта. Шавуот, отмечаемый 6 сивана, в нынешнем году выпал на 12 июня. За пределами Земли Израиля праздник продолжается 2 дня. Это второй из трёх праздников, в ходе которых мужчины были обязаны совершить паломничество в Иерусалим. Шавуот отмечает и определённое историческое событие, и очередной сельскохозяйственный цикл, поскольку приходится на начало жатвы пшеницы. Когда стоял Храм, из пшеницы нового урожая выпекали 2 каравая и несли их в Храм в качестве жертвоприношения. Еще одной жертвой Всевышнему в этот день были первые плоды нового урожая. Поэтому на иврите праздник также называется «Хаг ха-биккурим» – Праздник первых плодов.

В Шавуот синагоги украшают зеленью. По традиции принято прочитать в ночь праздника книгу «Тикун лейль шавуот», содержащую отрывки из Танах, Талмуда и каббалистической книги «Зоар». Праздничная трапеза в Шавуот обязательно включает молочную пищу. Этот обычай берёт начало со дня дарования Торы, когда, получив заповеди о соблюдении кашрута, евреи не успели «откашеровать» посуду и потому были вынуждены есть только молочную пищу.

В Шавуот принято читать книгу Рут. В ней содержится знаменитая формула принятия иудаизма, произнесенная моавитянкой Рут – «Куда ты пойдёшь, туда и я пойду, где ты будешь спать, там и я буду спать, твой народ – мой народ, твой Б-г – мой Б-г, где ты будешь похоронена, там и я буду похоронена».

Первые сионисты особо подчеркивали, что это праздник первой жатвы, плодов нового урожая, приносившихся евреями в Храм. В Шавуот халуцим (первые еврейские поселенцы) организовывали торжественные демонстрации, проходившие во всех населенных пунктах еврейского ишува. На них дети – плоды нового поколения евреев, вернувшихся на Родину – несли плоды нового урожая овощей и фруктов, выращенного этим поколением на земле предков. Родить и вырастить детей в турецком вилайете, где отсутствовали элементарные гигиена и медицинское обслуживание, было совсем непросто. И уж тем более – вырастить урожай. Десятки захватчиков, владевших Землей Израиля после изгнания евреев – ее настоящих хозяев, не уделяли внимания поддержанию почвы в состоянии пригодном для выращивания урожая. В конце 19 века, когда началось заселение Земли Израиля членами сионистского движения, она представляла собой смесь пустыни, солончаков и болот. Первые сионисты потратили десятки лет огромных усилий для осушения болот и обводнения пустыни. И превратили ее в цветущий оазис, каким сегодня является Израиль.