Ziua Comemorării Ostașilor Căzuți și Ziua Independenței Israelului – День Памяти павших и День независимости Израиля

Новости центра16 мая 2024 года

RO: Trecerea de la Ziua Comemorării ostașilor căzuți în timpul serviciului militar în Armata Israelului (Tsahal) și victimelor terorii la Ziua Independenței este simbolică și reflectă esența existenței statului evreu, restabilit pe Pământul Israelului după două milenii de rătăcire a poporului evreu. Ziua Comemorării celor căzuți în războaie și a victimelor terorii o zi de doliu național, este sărbătorită pe 4 Iyar conform calendarului evreiesc. Îi urmează Ziua Independenței a Israelului, sărbătorită pe 5 Iyar.

În Ziua Comemorării sunt onorați soldații căzuți în războaiele Israelului sau în timpul îndeplinirii datoriilor lor, luptătorii Brigăzii Evreiești, care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, luptătorii organizațiilor evreiești de rezistență care au operat în Palestina înainte de crearea statului, ofițerii de poliție, reprezentanții serviciilor de securitate și victimele terrorii.

Numărătoarea celor căzuți începe din 1860, care este considerat începutul etapei moderne a luptei evreilor pentru Țara Israelului. Ziua Memoriei începe în ajun la ora 20:00 cu o sirena de un minut, în timpul căreia (la fel ca și în timpul sirenei de două minute), majoritatea israelienilor stau în tăcere, onorând astfel memoria celor căzuți. Mulți evrei religioși rostesc rugăciuni pentru odihna celor căzuți în acest moment. Ceremonia oficială are loc la Ierusalim, la Zidul de Vest; în timpul ceremoniei, steagul Israelului este coborât la jumătatea catargului.

Ceremonia de Ziua Comemorării la Zidul de Vest, 2020. Foto de presă a Armatei de Apărare a Israelului.

La ora 11:00 a doua zi dimineața sună o sirena de două minute. Viața în Israel se oprește – mișcarea încetează, oamenii coboară din autobuze și mașini și stau cu capul în jos. Șoferii opresc trenurile, iar toți pasagerii stau în picioare în timpul sunetului sirenei. După sirena dimineții, au loc ceremonii oficiale și private de comemorare pe cimitirele unde sunt înmormântați soldații. La sfârșitul zilei evreiești, care începe odată cu apusul soarelui, începe sărbătoarea Independenței Israelului. Marcarea Zilei Memoriei în ajunul Zilei Independenței amintește de prețul plătit și de prețul care trebuie plătit pentru restaurarea și apărarea independenței statului evreu.

Ziua Independenței este sărbătorită pe 5 Iyar deoarece la 5 Iyar 5708 (14 mai 1948) David Ben-Gurion a anunțat crearea Statului Israel. Apropo, anul acesta sărbătoarea a căzut pe 14 mai, ceea ce nu se întâmplă atât de des, deoarece este sărbătorită după calendarul evreiesc. Ben-Gurion a citit textul Declarației de Independență și a semnat-o împreună cu alți membri ai Consiliului Național. Declarația a proclamat crearea Statului Evreiesc în Țara Israelului și numele acestuia «Israel».

Declarația de Independență subliniază principiile fundamentale ale Israelului, conține un apel către ONU, rezidenții arabi ai Israelului, țările arabe și evreii din diaspora. Declarația a fost proclamată după refuzul Comitetului Arab Suprem de a adopta Rezoluția Adunării Generale a ONU privind împărțirea Palestinei din 29 noiembrie 1947.

David Ben-Gurion citește Declarația de Independență a Israelului. 14 mai 1948.

După proclamarea Declarației de Independență, războiul a continuat până în ianuarie 1949. Ziua Independenței este fixată în legea adoptată de Knesset în 1949. Conform acesteia, Ziua Independenței este întotdeauna în ziua de după Zilei Comemorării ostașilor căzuți în luptă și a victimelor terorii.

În ajunul Zilei Independenței, pe Muntele Herzl din Ierusalim, are loc ceremonia aprinderii torțelor, marcând încheierea Zilei Memoriei și începerea Zilei Independenței. Ceremonia se încheie cu un foc de artificii festiv. În noaptea sărbătorii, în centrele orașelor și așezărilor din Israel, sunt organizate locuri de divertisment, și este obișnuit să se aranjeze focuri de artificii. În dimineața Zilei Independenței, președintele Israelului primește în reședința sa soldați care au primit distincții. După-amiază, la Teatrul din Ierusalim, are loc «Hidon ha-Tanah» – Concursul Bibliei, la care participă tineri evrei din întreaga lume.

În timpul sărbătorii, bazele militare își deschid porțile, prezentând vizitatorilor echipamente militare în dotarea IDF-ului. În multe sinagogi are loc o slujbă festivă în timpul căreia se rostesc rugăciuni de mulțumire «Allel» și rugăciuni pentru bunăstarea Statului Israel. În acest an, în cadrul ceremoniei de sărbătorire a Zilei Independenței vor avea loc schimbări legate de războiul din Gaza. O atenție specială va fi acordată faptelor de vitejie ale eroilor care luptă împotriva teroriștilor Hamas și care nu-și regretă viața pentru apărarea statului evreu și a poporului său.

Reprezentanții “Nativ” organizează ceremonii în misiuni străine cu ocazia Zilei Independenței, la care sunt invitați membri ai comunităților evreiești locale. În timpul acestor ceremonii, reprezentanții «Nativ» subliniază importanța Israelului pentru comunitățile evreiești din diaspora. Susținerea și consolidarea legăturilor bilaterale dintre comunitățile evreiești și Statul Israel este una dintre cele mai importante sarcini ale activităților Nativ în străinătate.

РУ: Переход Дня памяти павших солдат ЦАХАЛа и жертв террора в День независимости символичен и отражает суть существования еврейского государства, восстановленного на Земле Израиля после двухтысячелетнего скитания еврейского народа на чужбине. День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора – государственный день траура, отмечается 4 ияра по еврейскому календарю. За ним следует День независимости Израиля, который празднуется 5 ияра.

В День памяти чтут солдат, павших в войнах Израиля или при исполнении своих обязанностей, бойцов Еврейской бригады, воевавших во Вторую мировую войну, бойцов еврейских подпольных организаций, действовавших в Палестине до создания государства, полицейских, представителей служб безопасности и жертв террора. Отсчет погибших ведется с 1860 года, который считается началом современного этапа борьбы евреев за Страну Израиля.

День памяти начинается накануне в 20:00 с одноминутной сирены, во время которой (как и во время двухминутной сирены), большинство израильтян стоят молча, чтя этим память павших. Многие религиозные израильтяне в это время произносят молитвы за упокой павших. Главная официальная церемония проводится в Иерусалиме, у Западной стены; во церемонии флаг Израиля опускается на половину высоты флагштока.

В 11:00 следующим утром звучит двухминутная сирена. Жизнь в Израиле замирает – движение останавливается, люди выходят из автобусов и автомобилей и стоят с опущенной головой. Машинисты останавливают поезда, и все пассажиры стоят во время ее звучания. После утренней сирены проходят официальные и частные церемонии памяти на кладбищах, где похоронены солдаты. К концу еврейского дня, наступающего с заходом солнца, начинается празднование Дня независимости Израиля. Проведение Дня памяти накануне Дня независимости напоминает о том, какую цену пришлось и приходится платить за восстановление и отстаивание независимости еврейского государства.

День независимости отмечается 5 ияра потому, что 5 ияра 5708 года (14 мая 1948 г.) Давид Бен-Гурион объявил о создании Государства Израиль. Кстати, в этом году праздник также выпал на 14 мая, что бывает не так уж и часто, поскольку его отмечают по еврейскому календарю. Бен-Гурион зачитал текст Декларации независимости и подписал ее вместе с другими членами Народного Совета. Декларация провозгласила создание Еврейского государства в Стране Израиля, и то, что оно будет называться «Израиль».

В Декларации независимости подчеркнуты основополагающие принципы Израиля, в ней содержится обращение к ООН, арабским жителям Израиля, арабским странам и к евреям диаспоры. Декларация была провозглашена после отказа Верховного арабского комитета принять Резолюцию Генассамблеи ООН по разделу Палестины от 29.11.1947.

После провозглашения Декларации независимости война продолжалась до января 1949 года. День независимости закреплен в законе, принятом Кнессетом в 1949 году. В соответствии с ним, День независимости всегда приходится на следующий день после Дня памяти павших воинов Израиля и жертв террора.

В канун Дня независимости на горе Герцля в Иерусалиме проходит церемония зажжения факелов, знаменующая окончание Дня памяти и начинающая День независимости. Церемония завершается праздничным салютом. В ночь праздника в центрах городов и поселков Израиля оборудуются площадки для развлечений, принято устраивать фейерверки. Утром Дня независимости президент Израиля принимает в своей резиденции солдат, получивших знаки отличия. Днем в Иерусалимском театре проходит «Хидон ха-Танах» – Викторина по Библии, в которой принимают участие еврейские юноши и девушки со всего мира.

В ходе праздника военные базы открывают свои ворота, представляя посетителям боевую технику, находящуюся на вооружении ЦАХАЛа. Во многих синагогах проходит праздничная служба в ходе которой произносятся благодарственная молитва «Аллель» и молитва за благополучие Государства Израиль. В этом году в церемонии празднования Дня независимости произойдут изменения, связанные с войной в Газе. Особое внимание будет уделено подвигам героев, сражающихся с террористами Хамаса и не жалеющих жизни ради защиты еврейского государства и его народа.

Сотрудники «Натива» проводят в зарубежных представительствах торжественные церемонии по случаю Дня независимости, на которые приглашаются члены местных еврейских общин. Во время этих церемоний представители «Натива» подчеркивают важность Израиля для еврейских общин диаспоры. Поддержка и укрепление двусторонней связи между еврейскими общинами и государством Израиль – одна из самых главных задач деятельности «Натива» за границей.