Ziua de naștere a unui clasic al literaturii evreiești în ebraică – День рождения классика еврейской литературы на иврите

Новости центра09 января 2024 года

RO: Exact acum 151 de ani, pe 9 ianuarie 1873, în satul Rady lângă Jitomir, s-a născut cel mai mare poet ebraic din istoria literaturii ebraice moderne, eseist, scriitor de nuvele, traducător și editor, care a avut o influență extraordinară asupra culturii evreiești contemporane. La scurt timp după nașterea sa, familia s-a mutat în Jitomir, unde Bialik a început să studieze la hedera, apoi la faimoasa yeshiva Volozhin. Cu toate acestea, în mâinile lui Bialik au ajuns nu doar cărți religioase, ci și scriitori contemporani din literatura evreiască.

El a fost cel mai impresionat de primele articole ale lui Ahad ha-Am, ideologul sionismului spiritual. Haym Nahman a simțit că îl atrage mai mult lumea poeziei, literaturii ruse și europene. Încă în timpul studiilor la yeshiva, Bialik s-a alăturat unei societăți studențești sioniste secrete numită «Netzah Israel». Ideologia acestui cerc era o combinație de loialitate față de propriul popor și ideile educaționale ale Haskalei, cu un angajament ferm față de tradiția religioasă. În 1900, Bialik a devenit profesor în Odesa, unde a trăit mai mult de 20 de ani. În 1921, s-a mutat la Berlin, iar în 1924 la Eretz Israel, unde și-a petrecut restul vieții și a murit în 1934. Bialik, încă din tinerețe, scria poezii; în 1902, a fost publicată prima sa colecție de versuri.

În 1903, Comitetul Public din Odesa l-a trimis pe Bialik la Chișinău pentru a colecta materiale documentare despre atrocitățile comise acolo în timpul pogromului. După aceasta, Bialik a scris celebrul său poem «Legenda pogromului», tradus în limba rusă de Ze’ev Jabotinsky. În 1908-1909, împreună cu J. Rawnitzky, Bialik a publicat lucrarea sa monumentală «Sefer Ha-Aggadah» – o antologie de legende, povești, parabole și zicale extrase din Talmud, editate și însoțite de comentarii și explicații.

În anii 1907 și 1913, Bialik a participat la congresele sioniste. În 1909, a vizitat Eretz Israel, unde a constatat că versurile sale făceau parte din programa școlară, iar cântecele sale se auzeau pretutindeni. Bialik este considerat pe bună dreptate fondatorul literaturii pentru copii în ebraică. Este singurul poet al secolului al XX-lea ale cărui opere au modelat spiritul întregii generații de evrei din Rusia, Europa de Est și Israel. Încă de la începutul secolului, Bialik a prezis tragedia evreilor din Europa de Est și renașterea națională a poporului evreu.

Activitatea literară a lui Haym Nahman Bialik este o etapă importantă în dezvoltarea literaturii ebraice. El a fost un maestru al limbii ebraice, anticipând că aceasta va deveni limba oficială a Israelului și contribuind la acest lucru. Multe dintre poeziile sale au fost puse pe muzică. Cele mai populare dintre ele sunt poeziile pentru copii. Haym Nahman Bialik a devenit poetul național al Israelului, și în literatura ebraică joacă același rol ca Shakespeare în engleză și Pușkin în rusă.

În 1934, casa în care a trăit Bialik a fost transformată într-un muzeu, unde au fost adunate toate operele sale, scrisorile, cărțile și materialele legate de viața și creația poetului. O editură importantă de cărți din Israel, premiul literar israelian, poartă numele lui Bialik. Practic, în fiecare oraș și sat din Israel există o stradă Haym Nahman Bialik.

Cu câțiva ani în urmă, Centrul Cultural «Nativ» din Odesa a organizat un festival Bialik de trei zile. Sute de evrei din Odesa l-au vizitat, mulți dintre ei auzind pentru prima dată că în orașul lor a trăit și a lucrat un mare poet evreu, creator al operelor care au devenit parte nu numai a literaturii israeliene, ci și a celei mondiale. Pe casa în care a locuit Bialik din Odesa a fost montată o placă memorială.

RU: Ровно 151 год назад, 9 января 1873 года в деревне Рады возле Житомира родился величайший ивритский поэт в истории новой ивритской литературы, эссеист, новеллист, переводчик и редактор, оказавший колоссальное влияние на современную еврейскую культуру – Хаим-Нахман Бялик.

Вскоре после его рождения семья переехала в Житомир, где Бялик поступил учиться в хедер, а затем в знаменитую Воложинскую ешиву. Однако в руки Бялика попадали не только религиозные книги, но и писателей современной ему еврейской литературы.

Самое большое впечатление произвели на него появившиеся тогда первые статьи Ахад ха-Ама, идеолога духовного сионизма. Хаим-Нахман почувствовал, что его больше манит мир поэзии, русской и европейской литературы. Еще во время учебы в ешиве Бялик примкнул к тайному сионистскому студенческому обществу под названием «Нецах Исраэль». Идеологией этого кружка был сплав приверженности к своему народу и просветительских идей Хаскалы с твердой приверженностью религиозной традиции. В 1900 году Бялик получил должность учителя в Одессе, в которой прожил больше 20 лет. В 1921 году он переехал в Берлин, а в 1924 – в Эрец-Исраэль, где провел остаток жизни и скончался в 1934 году.
Бялик уже в юности пишет стихи, в 1902 году вышел в свет первый сборник его стихотворений.

В 1903 году Одесский общественный комитет послал Бялика в Кишинев, чтобы собрать на месте документальный материал о совершенных там во время погрома зверствах. После этого Бялик пишет свою знаменитую поэму «Сказание о погроме», переведенную на русский язык Зеэвом Жаботинским. В 1908–1909 годах Бялик вместе с Й. Равницким выпускает капитальный труд «Сефер ха-Агада» – антологию легенд, рассказов, притч и изречений, извлеченных из Талмуда, отредактированных и снабженных комментариями и пояснениями.

В 1907 и 1913 годах Бялик принимает участие в сионистских конгрессах. В 1909 он посетил Эрец-Исраэль, где увидел, что его стихотворения были частью школьной программы, его песни звучали повсюду. Бялик справедливо считается основоположником детской литературы на иврите. Он – единственный поэт 20 века, чьи произведения сформировали духовный облик целого поколения еврейства в России, Восточной Европе и Израиле. Еще в начале века Бялик предсказал трагедию восточно-европейского еврейства национальное возрождение еврейского народа.

Литературная деятельность Хаима-Нахмана Бялика является важной вехой на пути развития ивритской литературы. Он виртуозно владел ивритом, предвидел, что иврит станет государственным языком Израиля и способствовал этому.
Многие его стихотворения были переложены на музыку. Наибольшей популярностью среди них пользуются стихотворения для детей. Хаим-Нахман Бялик стал национальным поэтом Израиля и в ивритской литературе ему отводится та же роль, что Шекспиру в английской и Пушкину в русской.

В 1934 году, дом, где жил Бялик превращен в музей, в котором собраны все его произведения, письма, книги и материалы, касающиеся жизни и творчества поэта. Именем Бялика названо крупное книгоиздательство в Израиле, израильская литературная премия. Практически в каждом городе и поселке Израиля есть улица Хаима-Нахмана Бялика.

Несколько лет назад израильский культурный Центр «Натив» в Одессе провел трехдневный фестиваль Бялика. Его посетили сотни одесских евреев, многие из которых впервые услышали о том, что в их городе жил и работал великий еврейский поэт и создал в нем произведения, ставшие достоянием не только израильской, но и мировой литературы. В Одессе, на доме, где жил Бялик, установлена мемориальная доска.